De grootste overdekte markt van het noorden

Status

In September 2016 heeft de gemeenteraad van Oldambt ingestemd met een coördinatieregeling. Hierdoor kon het plan snel opnieuw in procedure gebracht worden nadat in juni 2016 RvS het plan had verworpen vanwege een procedure fout aan de zijde van Provincie.

In dec 2016 hebben we de bouwvergunning gekregen en in Januari is hier door de vereniging van H&N Winschoten en st. Carillion bezwaar tegen gemaakt en heeft men via een voorlopige voorziening geprobeerd om de bouw tegen te houden.

Medio april 2016 heeft de voorzieningen rechter De Wereldbazar OG b.v. in het gelijk gesteld en alvast een voorschot genomen op de nog steeds lopende bodemprocedure. De uitspraak wordt een dezer dagen verwacht en wij zien dat met vertrouwen tegemoet. Wij hopen dat de bouw voorspoedig zal verlopen en hebben 14 maanden voor de bouw uitgetrokken. Eindelijk mogen wij de werkgelegenheid en de spin-off die wij voor ogen hebben gaan realiseren in de gemeente Oldambt waar deze het hards gebruikt kan worden.

Wij willen graag met alle partijen om tafel om te kijken hoe iedereen het meest kan mee profiteren van de bezoekersstromen die wij zullen genereren. Wij denken namelijk dat dit “vers bloed voor de Winschoter bloedsomloop” kan betekenen.

http://www.rtvnoord.nl/nieuws/167241/Mijlpaal-na-tien-jaar-gesteggel-bouw-Wereldbazar-begint?r=nieuws

 

De geplande opening zal in het voorjaar van 2018 zijn.

Op 16 december 2014 is de omgevingsvergunning aangevraagd.

Raadsbesluit

Op 27-11-2013 heeft de gemeenteraad van Oldambt het raadsbesluit genomen inzake het Bestemmingsplan ‘De Wereldbazar te Winschoten’.

Provincie heeft de ontheffing verleend

Onderbouwing provinciale ontheffing

Ontheffing provinciale verordening Provincie Groningen

Achtergrond

In 2010 verzoekt handel en nijverheid Winschoten schriftelijk het college van B&W of het project in Winschoten gevestigd mag worden vanwege zijn aanzuigende werking.

Het college van Oldambt geeft in 2010 aan te willen samenwerken. Het college stelt dat het project past binnen de Toekomstvisie en geeft aan dat het project kan worden geschaard onder het doel “dynamische starters- en pionierseconomie door flexibilisering van regelgeving”. Gezamenlijk is er gekeken hoe we dit structuurversterkende project het beste in de gemeente Oldambt konden vestigen. Eind datzelfde jaar neemt Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen een besluit over de Wereldbazar.

In juni 2013 stemt het college in met het stedenbouwkundige ontwerp dat gezamenlijk met provincie en gemeente is ontworpen. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 1 augustus en de reactie nota is opgesteld. Op 12 november 2013 is het raadsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan de commissie Bestuur, Middelen en Ruimte aangeboden en op 27 november 2013 aan de raad.

Publicatie:

Publicatie in de Staatscourant 31-07-2013

Besluitenlijst:                                                                                                                                                                               

Het college besluit 26 februari 2013 (Parafenbesluit nr. 2)

Het college besluit 5 maart 2013 (Parafenbesluit 26 februari 2013 Nr. B Besluit conform parafenlijst )

Het college besluit De Wereldbazar van 19 juni 2012

Het raadsbesluit van 26 september 2012

Besluit GS over de Wereldbazar 23 dec 2010

Ontheffing van de Provinciale verordening Provincie Groningen Wereldbazar 03 juni 2013

Informatieavond 27-03-2013

Presentatie Wereldbazar

Presentatie gemeente Oldambt